Potato & Black Diamond Cheddar Pierogi

 

Served with Sour Cream & Scallion